Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej
SKARB

 • Rozdział
 • Rozdział
 • Rozdział
 • Rozdział
 • Rozdział
 • Rozdział
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI

Rozdział I

Postanowienia ogólne, organizacja Stowarzyszenia
§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" dalej zwane Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją społeczną działającą na zasadach określonych ustawą prawo o stowarzyszeniach ( z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami ), i w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków, może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 5

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 7

Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 8

 • Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Police.
 • Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 9

 • Stowarzyszenie może używać odznaki zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
 • Stowarzyszenie może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego.
 • Stowarzyszenie może przybrać imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego.
 • Stowarzyszenie niezależnie od odznaki może używać dodatkowych oznaczeń organizacyjnych jak proporzec, plakietka, znaczek, itp.
 • Wzór dodatkowych oznaczeń organizacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie używa pieczęci firmowej.
 • Stowarzyszenie może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków w/g wzorów zatwierdzonych przez Zarząd
 • Na lokalu będącym siedzibą władz Stowarzyszenia, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Stowarzyszenie, powinien znajdować się szyld lub wywieszka o treści zatwierdzonej przez Zarząd.
 • Skrót nazwy Stowarzyszenia brzmi SPZP Skarb.

Rozdział II

Cele i sposoby działania
§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Propagowanie i ochrona walorów krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych naszego regionu.
 • Ochrona przyrody, dóbr kulturowych i zabytków.
 • Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, przyrodniczego i kulturalnego w tym wiedzy historycznej, tradycji wojskowych i patriotycznych.
 • Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz kultury i turystyki kulturowej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych inspirowanych przez poznawaną historię, piękno dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego.
 • Prowadzenie Muzeum.

§ 11

 • Cel ten będzie realizowany w szczególności przez:
  1. Przybliżanie historii Ziemi Polickiej.
  2. Wdrażanie postaw i wartości ekologicznych.
  3. Propagowanie i tworzenie sekcji zainteresowań.
  4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
  5. Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem, oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
  6. Aktywny udział w życiu miasta i regionu.
  7. Integracja kolekcjonerów.
  8. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych.
  9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
  10. Poszukiwania i eksplorację terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawa ( z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z dnia 17 września 2003.r ), w celu pozyskania dóbr kultury technicznej i materialnej do galerii Stowarzyszenia.
  11. Zdobywanie i propagowanie wiedzy historycznej na temat Ziemi Polickiej.
  12. Prowadzenie ewidencji obiektów i terenów historycznych.
  13. Odnajdywanie i zabezpieczanie zabytków historycznych.
  14. Kolekcjonowanie pamiątek z przeszłości, oraz tworzenie galerii historycznej.
  15. Organizowanie zajęć popularyzujących historię naszego regionu.
  16. Udział w konferencjach, zebraniach, sympozjach poświęconych historii, przyrodzie, krajoznawstwu.
  17. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.
  18. Zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród społeczeństwa.
  19. Gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich.
  20. Organizowanie rajdów i wycieczek.
  21. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych.
  22. Roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody.
  23. Wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących szlaków turystycznych.
  24. Rozwijanie kultury oraz kultury fizycznej przez turystykę i krajoznawstwo.
  25. Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.
  26. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
  27. Organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży.
  28. Udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych, zlotach, konferencjach, zjazdach
  29. Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw.
 • W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
   • Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
   • Odnajdywanie i zabezpieczanie zabytków historycznych.
   • Organizowanie zajęć popularyzujących historię naszego regionu.
   • Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.
   • Organizowanie rajdów i wycieczek.
   • Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych
   • Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw
   • Prowadzenie Muzeum
  2. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
   • Przybliżanie historii Ziemi Polickiej.
   • Wdrażanie postaw i wartości ekologicznych.
   • Propagowanie i tworzenie sekcji zainteresowań.
   • Współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
   • Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką krajoznawstwem, oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
   • Aktywny udział w życiu miasta i regionu.
   • Integracja kolekcjonerów.
   • Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych
   • Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
   • Poszukiwania i eksplorację terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawa ( z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z dnia 17 września 2003.r), w celu pozyskania dóbr kultury technicznej i materialnej do galerii Stowarzyszenia.
   • Zdobywanie i propagowanie wiedzy historycznej na temat Ziemi Polickiej.
   • Prowadzenie ewidencji obiektów i terenów historycznych.
   • Odnajdywanie i zabezpieczanie zabytków historycznych.
   • Kolekcjonowanie pamiątek z przeszłości, oraz tworzenie galerii historycznej.
   • Organizowanie zajęć popularyzujących historię naszego regionu.
   • Udział w konferencjach, zebraniach, sympozjach poświęconych historii, przyrodzie, krajoznawstwu.
   • Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.
   • Zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród społeczeństwa.
   • Gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich.
   • Organizowanie rajdów i wycieczek.
   • Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych.
   • Roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody.
   • Wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących szlaków turystycznych.
   • Rozwijanie kultury oraz kultury fizycznej przez turystykę i krajoznawstwo.
   • Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.
   • Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
   • Organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży.
   • Udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych, zlotach, konferencjach, zjazdach.
   • Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw.
   • Prowadzenie Muzeum.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 12

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 • Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych.
 • Członków wspierających.
 • Członków honorowych.

§ 14

 • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • Osoby niepełnoletnie mogą, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 • Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 • Zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia.
 • Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 • Noszenia odznaki organizacyjnej.
 • Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • Aaktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania przepisów prawa.
 • Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 • Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

§ 17

 • Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 15 pkt 2-6 oraz § 16 pkt 1-4.
 • Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 • Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy.
 • Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 • Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

§ 19

 • W przypadku określonym w § 18 pkt 1-5 orzeka Zarząd. Organ ten zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 • Do osób, którym odmówiono prawa do członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 19 pkt 1.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna
§ 20

 • Walne Zebranie Członków.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

§ 21

 • Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 • Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi tego inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione miejsce. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

§ 23

Walne Zebranie Członków

 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 • O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 24

 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
  Sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 21. pkt 1.
 • Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 • Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Na umotywowane żądanie co najmniej 51% członków zwyczajnych.
 • W przypadkach określonych w pkt 7 ust. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień zawartych w § 23 pkt 3.
 • Nadzwyczajne Walne zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • Do ważności uchwał Walnego Zebrania niezbędna jest:
  1. W pierwszym terminie obecność przynajmniej 50% członków.
  2. W drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień minimum 30 minut później, wymóg o którym mowa jak wyżej nie stanowi o ważności uchwał.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia.
 • Uchwalenie statutu, jego zmian, przeniesienie siedziby.
 • Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 • Uchwalenie budżetu.
 • Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 • Ustalenie wysokości składek członkowskich, oraz ulg i zwolnień od tych składek.
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 • Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.
 • Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 • Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 • Powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia

 • Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 • Zarząd składa się z trzech osób; Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.
 • Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27

Zarząd jest zobowiązany rozporządzać majątkiem Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

 • Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa oraz członka Zarządu wyznaczonego imiennie.
 • Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
 • Koordynować działalność Stowarzyszenia.
 • Reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Składać sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 • Odpowiadać za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia.

§ 30

Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego i dwóch członków.
 • Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą :
  1. Być członkami Zarządu.
  2. Pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  3. Być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 31

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 • Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także żądania zebrania Zarządu.
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym statutem.
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 32

 • Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
  1. Brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
  2. Żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  3. Żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tą władzę.

§ 33

W przypadku określonym w § 31. pkt 3 Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 34

 • Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywać rewizji w każdym czasie, a obowiązkowo raz w roku.
 • Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od zawieszeń w prawach członka.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 35

 • Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są środki finansowe uzyskane z:
  1. Składek członkowskich.
  2. Ofiarności publicznej.
  3. Dotacji, subwencji, grantów.
  4. Darowizn, zapisów i spadków.
  5. Wpływów z własnej działalności gospodarczej.
 • Stowarzyszenie może ustanowić i pobierać niezależne od składki członkowskiej dodatkowe opłaty przeznaczone w całości na fundusze Stowarzyszenia. Opłaty i ich wysokość ustala Zarząd.
 • Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn na działalność Stowarzyszenia powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu i być ewidencjonowane.
 • Składki członkowskie powinny być wpłacane regularnie do końca każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 • Przedmiotem praw majątkowych SPZP Skarb są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne, oraz środki pieniężne.

§ 36

Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.

§ 37

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz swoich członków lub pracowników, a także ich osób bliskich.

§ 38

Stowarzyszenie nie może przekazywać na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, majątku stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może przekazywać majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 39

Majątek stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich.

§ 40

Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na mniej korzystnych (dla Stowarzyszenia) zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 41

 • Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz funduszami i majątkiem powierzonym Stowarzyszeniu zarządza Zarząd zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania.
 • Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Stowarzyszenia winny być ujęte w całości, w ewidencji finansowej Stowarzyszenia.
 • Majątek przekazany w użytkowanie Stowarzyszeniu w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 42

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

§ 43

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

§ 44

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 07 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855).

§ 45

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.