Oferta Edukacyjna

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok 2020.

Nasze muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, których celem jest przekazanie wiedzy na temat zabytków i ich ochrony, historii Polski oraz regionu, postaw ekologicznych i ochrony przyrody. W trakcie spotkań staramy się przybliżyć nie tylko historię byłej fabryki benzyny syntetycznej i miasta Police, ale także historii II wojny światowej i powojennych losów ziem zachodniopomorskich. Przekazujemy wiedzę na temat ochrony przyrody w Polsce, w tym szczególnie o zasadach działania programu Natura 2000 w ramach ochrony zimowiska nietoperzy w Policach.

Zajęcia te są realizowane w salach muzealnych, gdzie uczniowie mają bezpośredni kontakt z zabytkami, mogą dzięki temu uczestniczyć w prawdziwej „żywej lekcji historii”. Podczas zajęć wykorzystujemy sprzęt multimedialny do odtworzenia tematycznych prezentacji, archiwalnych nagrań, zdjęć, filmów edukacyjnych. Każde z zajęć zawiera część warsztatową, podczas której są przeprowadzane zajęcia plastyczne, ćwiczenia outdoorowe, zadania w grupach, dyskusje, quziy, gry i zabawy. Część ta jest szczególnie lubiana przez dzieci i młodzież, daje sposobność do wyrażenia własnych przeżyć i przemyśleń, wykorzystania nowo nabytych umiejętności.

Wizyty w muzeum uatrakcyjniają system nauki szkolnej. Wspomagają procesy zapamiętania i dostarczają wiele przyjemności z wykorzystania niestandardowych metod uczenia się. Idea muzeum otwartego oraz „żywej lekcji historii” jest ciekawym i wartościowym uzupełnieniem lekcji szkolnych dla państwa wychowanków.

Program edukacyjny jest dostosowany do wymogów programowych na wszystkich poziomach nauczania.

Mamy nadzieję, że w tym roku przeprowadzimy wspólnie wiele inspirujących zajęć i warsztatów edukacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Oferta dla szkół i przedszkoli:

Warsztaty składają się z części merytorycznej w formie prezentacji multimedialnej, filmów, oraz wykorzystania eksponatów muzealnych, oraz plastycznej. Zajęcia w takiej formie szczególnie rozwijają wyobraźnię, kreatywność, uczą samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków. Prowadzone w formie grupowej kształcą postawy koleżeńskie, uczą współpracy i odpowiedzialności.

Przedszkola, zerówki,
klasy I-III szkół podstawowych

Symbole Narodowe – Jestem Polakiem

Warsztaty podczas których uczestnicy poznają symbole narodowe. Podczas kilku minutowego filmu zostanie im przedstawiona legenda o Lechu, Czechu i Rusie oraz historia flagi, hymnu i godła Polski. W czasie prelekcji dowiedzą się kiedy współcześnie używamy symboli państwowych i jakie święta są z nimi związane. W drugiej części dzieci będą rozwiązywać karty zadań, rysować mapę swojej małej ojczyzny i układać puzzle z symbolami. Zajęcia te pozwolą odpowiedzieć na pytanie kim jest patriota, oraz poznać historię początków państwa polskiego w przystępnej formie. Dzieci mają także szansę rozwijać spostrzegawczość oraz umiejętności plastyczne podczas zadań praktycznych. Zadania grupowe uczą pracy w zespole i wzmacniają prawidłowe wzorce komunikacji.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Przedszkola, zerówki,
klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych.

Poznajemy najmniejszych mieszkańców muzeum. Kim jest Mopek?

Warsztaty zachęcające dzieci do poznania najbliższego środowiska przyrodniczego oraz form jego ochrony. W trakcie zajęć poznają życie i zwyczaje nietoperzy. Uczą się dlaczego opieka nad zimowiskami nietoperzy jest tak ważna i w jaki sposób jest ona prowadzona. Po prelekcji prowadzony jest quiz dla powstałych w trakcie warsztatów drużyn, w którym uczestnicy mogą wykorzystać nowo nabyte wiadomości. Po wręczeniu dyplomów, dzieci w grupach tworzą plakaty o ochronie nietoperzy, a następnie indywidualnie tworzą papierowe nietoperze różnymi technikami plastycznymi.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Klasy IV-VI szkół podstawowych

Polska Ludowa – Czyli jak uczyli i bawili się nasi rodzice.

Podczas tych zajęć uczniowie poznają problemy życia codziennego ówczesnych rówieśników przy pomocy filmów, a także dzięki wykorzystaniu eksponatów z epoki. Poznają muzykę przy której bawili się ich dziadkowie oraz rodzice. Obejrzą na rzutniku „Ania” bajkę, podczas której będą mogli wcielić się w operatora rzutnika oraz lektora. Zagrają w kapsle i rozwiążą quiz z rozpoznawania dawnego sprzętu domowego. Zajęcia te mają na celu rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania osobistych wniosków z porównania lat minionych z czasami współczesnymi.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Klasy IV-VI szkół podstawowych

Czarne złoto

Tradycyjne surowce energetyczne stosowane jako paliwa to ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Węgiel kamienny jest w trzecim paliwem i źródłem energii na świecie, po gazie ziemnym i ropie naftowej. Uczniowie podczas zajęć znajdą odpowiedz na pytania co można zrobić z węglem kamiennym? Jak go wykorzystać? Co się otrzymuje w wyniku jego przeróbki? W jakim zakładzie zachodzą takie procesy? Uczestnicy otrzymają kartę pracy oraz obejrzą krótki film na temat destylacji ropy naftowej. Warsztaty mogą stanowić uzupełnienie do wycieczce po terenie ruin fabryki benzyny syntetycznej.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Natura 2000 – Chronimy nasze środowisko

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się czym jest program Natura 2000. Poznają prowadzone działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny. Będą potrafili wskazać dlaczego sieć Natury 2000 jest szansą dla rozwoju europejskiej turystyki, zwłaszcza turystyki przyrodniczej. Podczas zajęć wykonają plakaty informacyjne na temat ochrony wybranego gatunku z regionu oraz rozwiążą karty zadań. Zaplanują wycieczkę klasową na teren objęty programem Natura 2000. Warsztaty rozwijają umiejętność pracy z mapą i współdziałania z grupą.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Los narodu żydowskiego pod okupacją niemiecką – kto i dlaczego podał pomocną dłoń

Uczeń w trakcie zajęć dowie się o przyczynach, dla których Żydzi musieli uciekać z gett i ukrywać się po tzw. stronie aryjskiej. Pozna formy pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Warsztaty te korzystają z takich form pracy jak praca w grupach, czy burza mózgów. Podczas zajęć zostaną wykorzystane fotografie z okresu II wojny światowej oraz kroniki filmowe. Uczniowie opracują plakat pokazujący łańcuch Polaków zaangażowanych w ratowanie jednej osoby. Po zajęciach uczeń potrafi ocenić wagę pomocy świadczonej Żydom przez Polaków.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Zajęcia i warsztaty szkolne z okazji „70-lecia administracji polskiej na Pomorzu Zachodnim”

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się czym była Enklawa Policka i jak wpłynęła na pierwsze lata życia polickich pionierów. Na podstawie dokumentów administracji, fotografii i relacji pierwszych mieszkańców polskich Polic odtworzone zostanie codzienne życie mieszkańców miasta. Uczestnicy wypełnią dokumenty, które były potrzebne osadnikom i wykonają plakat zachęcający do osiedlania się na nowych terenach Polski. Podczas zajęć zadania grupowe uczą współpracy i wzmacniają prawidłowe wzorce komunikacji. Warsztaty te o historii regionu są znakomitym uzupełnieniem szkolnych zajęć historii.

Prowadzący: Anita Andryszczyk, Magdalena Olejniczak
Czas: 90 min.

Oferty indywidualne dla dzieci od 5-13 lat

numer

Gra terenowa

Gra terenowa ma formę szkolenia młodych rekrutów do straży przybocznej Muzeum Skarb. Podczas niego uczestnicy wykonają między innymi musztrę, rzut granatem do celu, przejdą tor przeszkód, przejdą szkolenie saperskie z wykrywaczem metali i rozwiążą zagadkę ze specjalnym kodem.

numer

Urodziny w muzeum

Podczas urodzin przewodnik oprowadzi po salach muzealnych prezentując szczególnie eksponaty o charakterze interaktywnym. Można przeprowadzić sesję fotograficzną w mundurach z epoki. Po zwiedzaniu zostanie przeprowadzona gra terenowa z zagadkami i różnymi zadaniami do wykonania oraz poszukiwaniem skarbu wykrywaczem metali. Na zakończenie ognisko.

Rezerwacja zajęć  •   opłaty
odpowiedzi na często zadawane pytania

Kiedy odbywają się zajęcia?

Warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10.00–16.00

Jak zamówić zajęcia?

Zajęcia można zamówić codziennie w następujących godzinach: 10.00–16.00
u osób prowadzących zajęcia:

Anita Andryszczyk: 513 294 323
Magdalena Olejniczak: 508 825 665

lub mailowo pod adresem:

Jakie informacje są konieczne do dokonania rezerwacji?

Uwaga!
Rezerwacji mogą dokonywać tylko nauczyciele oraz opiekunowie grupy.
Prosimy o potwierdzenie rezerwacji tydzień przed planowanymi warsztatami!


Jaki jest koszt warsztatów?

Szkoły i przedszkola: 10 zł od osoby
Materiały do lekcji i warsztatów zapewnia Muzeum Skarb
i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć.

Gdzie i kiedy należy dokonać opłaty?

Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Muzeum, tuż przed zajęciami.

Co zrobić w wypadku rezygnacji lub zmiany terminu zajęć?

O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć należy poinformować telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zamawiający zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Muzeum Skarb.Ważne informacje:

W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna.
Prosimy nie łączyć grup.

Minimum uczestników: 8 osób.

Do muzeum należy przyjść 10–15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.

Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.

Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji i warsztatów. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.

Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.