godziny otwarcia

Regulamin wycieczki

Zgłoszenie się na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w wycieczce oraz z akceptacją niżej wymienionych postanowień porządkowych. 1. Wycieczki po terenie Starej Fabryki mają charakter otwarty, przeznaczone są dla osób chętnych, które w określonym dniu i o określonej godzinie stawiły się na miejscu zbiórki.
 2. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 3. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania wycieczki.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika wycieczki.
 5. Przewodnik oraz osoby mu pomagające są zobowiązani do kierowania grupą w sposób jak najbardziej bezpieczny, zgodnie z programem wycieczki. Należą do nich wszystkie decyzje dotyczące organizacji i bezpieczeństwa.
 6. Przewodnik i osoby mu pomagające mają prawo do zmian w programie, prawo do decyzji w sprawie wycofania się z realizacji zamierzeń, prawo do zawrócenia lub powstrzymania grupy lub jej części, prawo do wykluczenia uczestników wyprawy oraz do wszystkich możliwych działań podyktowanych bezpieczeństwem grupy lub lepszą organizacją.
 7. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki i znajdujące się pod opieką przewodnika. Za zdarzenia powstałe po odłączeniu się uczestnika od grupy i w czasie realizacji indywidualnego programu zwiedzania (poza grupą z przewodnikiem) odpowiedzialność ponosi uczestnik realizujący indywidualny program. Realizacja indywidualnego planu wycieczki i odłączenie się od grupy nie zwalnia od konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie przewodnika prowadzącego grupę.
 8. Przewodnik prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odmówić udziału w wycieczce osobie, która ze względu na planowaną trasę i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (wygodne obuwie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w wypadku konieczności ich stałego przyjmowania)
 9. Przewodnik wycieczki ma prawo usunąć uczestnika wyprawy jeśli nie dopełnił swoich obowiązków lub nie spełnia wymagań zawartych w regulaminie. A także jeśli działa na szkodę wyprawy lub przeszkadza w jej prawidłowym przebiegu
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

  • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika i opiekunów
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem na trasę przez przewodnika wycieczki
  • zachowywania się w kulturalny sposób
  • informowania przewodnika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
  • zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od wycieczki,
  • poruszania się według ustalonego porządku (przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, uczestnicy idą gęsiego lub gdy teren na to pozwala w luźnym szyku po kilka osób obok siebie, grupę zamyka opiekun – za tą osobą nie należy pozostawać)
  • traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych
  • zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo
 11. W czasie wycieczki zabrania się:

  • oddalania od wycieczki bez zgody przewodnika wycieczki
  • udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych
  • stosowania i posiadania używek i środków zabronionych przez prawo RP. Przewodnik ma prawo usunąć z wycieczki Uczestnika, który nie zastosuje się do tego zalecenia.
  • Śmiecenia, niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt
 12. Wszelkie spory i uwagi uczestników wycieczek rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu wycieczka zostanie przerwana i nastąpi natychmiastowy powrót wszystkich uczestników do siedziby stowarzyszenia.